انجمن های انبارش
طرح طبقه بندی مشاغل در انبارها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن های انبارش (http://forum.anbaresh.com)
+-- انجمن: پرسش و پاسخ (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- انجمن: شرح وظايف پرسنل انبار (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: طرح طبقه بندی مشاغل در انبارها (/showthread.php?tid=517)طرح طبقه بندی مشاغل در انبارها - علیرضا موسوی - 10-02-2012 06:56 PM

با اجازه جناب نوری چراغ این تایپک را روشن میکنیم.
سلسه مراتب پرسنل انبارها در شرکتهای مختلف متفاوت است ولی بطور کلی از این الگو استفاده میشود:
1-مدیر انبار (گروه15)
2-سرپرست انبار (گروه11)
3-کمک سرپرست (گروه7)
4-انبارداران (گروه6)
5-کمک انبارداران (گروه5)
7-پرسنل حمل و نقل (گروه4)

در مورد آرایش قرار گرفتن مدیر انبار در بین مدیران از دو الگو استفاده میشود.
در الگوی اول مدیر انبار مستقیما زیر نظر مدیر کارخانه یا مدیر شرکت فعالیت دارد.
در الگوی دوم مدیر انبار جزو زیر مجموعه مدیر مالی میباشد.